ReadyPlanet.com
บริษัทฟาร์มาซูติคอลที่อริโซน่ากับผลการทำงานของ MEGApleat M8 Filter

บริษัทฟาร์มาซูติคอลที่อริโซน่ากับผลการทำงานของ  MEGApleat M8 Filter

บริษัทฟาร์มาซูติคอลที่อริโซน่ากับผลการทำงานของ  MEGApleat M8 Filter

กรณีศึกษา-บริษัทฟาร์มาซูติคอล ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในอริโซน่า

 

The Situation

      บริษัทฟาร์มาซูติคอล ผลิตบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในอริโซน่าเกิดปัญหากับความล้มเหลวในการกรองของแผ่นกรองอากาศขั้นต้น ซึ่งไม่สามารถกรองฝุ่นได้ดีและยังมีอายุการใช้งานสั้นเพียงไม่กี่เดือน Final resistance ขึ้นสูง ทำให้ต้องเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศบ่อย บริษัทฯ ได้ปรึกษา AAF ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาสำคัญส่งผลถึง Indoor Air Quality เป็นอย่างมาก บริษัทฯ ต้องการที่จะหาแนวทางแก้ไขโดยใช้แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานได้นาน และช่วยประหยัดพลังงาน

 

The Solution

     AAF ได้แนะนำให้บริษัทเปลี่ยนมาใช้แผ่นกรองอากาศรุ่น MEGApleat M8 ที่ประสิทธิภาพ MERV 8 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของลูกค้าได้ทั้งหมดและยังได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นอีกด้วย ในการที่จะพิสูจน์การทำงานของ MEGAPleat M8 AAF ได้แนะนำให้ทำการเปรียบเทียบการใช้งานจริงกับแผ่นกรองอากาศที่ลูกค้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการทดสอบดังกล่าวได้เลือก AHU ที่เหมือนกัน 2 ตู้ ตู้แรกใส่แผ่นกรองอากาศรุ่นปัจจุบัน ตู้ที่สองใส่แผ่นกรองอากาศรุ่น MEGAPleat M8

The Results

     แผนก Facility เห็นถึงความโดดเด่นของ MEGAPleat M8 เพียงไม่นานหลังจากการติดตั้ง 90 วัน Facility Manager ได้มองด้วยตาเปล่าสำหรับความแตกต่างของแผ่นกรองอากาศทั้งสองยี่ห้อ หลังจากการติดตั้งแผ่นกรองอากาศไป 120 วัน แผ่นกรองอากาศยี่ห้อเดิมที่ติดใน AHU I มีระดับ Final resistance ถึงเกณฑ์ และได้ทำการเปลี่ยนชุดที่สองเข้าไป ซึ่งหลังจากติดตั้งไปไม่นานระดับ Resistance ได้ขึ้นไปถึง  0.45 นิ้วน้ำ ในขณะเดียวกันที่ MEGAPleat M8 ชุดเดิมที่ติดตั้งไปมีระดับ Resistance เพียงแค่ 0.40 นิ้วน้ำเท่านั้น

     ยังไม่ทันที่ตัวแทนขายของ AAF จะได้นำเสนอถึงผลประโยชน์ทางด้านการประหยัดพลังงาน ลูกค้าได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนมาใช้ MEGAPleat M8 สำหรับทุกตู้ AHU ที่มีทันที

 

The Benefits 

     ลักษณะเนื้อมีเดียของ MEGAPleat M8 มีการควบคุมขนาดของเส้นใยและการผสม ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาสแต่ละชิ้นสามารถกรองได้ดีสม่ำเสมอกัน ความสม่ำเสมอของประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า IAQ จะมีคุณภาพสูงตลอดเวลา MEGAPleat M8 มีความสามารถในการกักเก็บฝุ่นได้สูง (Dust Holding Capacity, DCH) มีอายุการใช้งานนาน นอกจากนี้ MEGAPleat M8 ยังสามารถใช้งานในสภาพที่หนักหน่วง มี โครง Galvanized metal เพื่อช่วยพยุงโครงสร้างของแผ่นกรองอากาศ และยังสามารถทนความชื้นได้ดี 

     การที่ลูกค้าตัดสินใจใช้ MEGAPleat M8 นั่นหมายถึงการลดความถี่ในการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ลดเวลาในการ Downtime ลดค่าแรงคนงานในการเปลี่ยน และลงค่าใช้จ่ายในการกำจัดลง ทั้งหมดนี้สิ่งที่ลูกค้าสามารถประหยัดได้มีมูลค่าสูงถึง 28,000 บาทต่อปีต่อ AHU

 

ดาวโหลดกรณีศึกษา

02-MEGApleat M8 สำหรับบริษัทฟาร์มาซูติคอล.pdf
Case Studies

อาคารสำนักงานเพิ่มผลการทำงานด้วย MEGApleat M8 และ VariCel 2+HC ทั้งยังช่วยลด Total Cost of OwnershipCopyright © 2013 All Rights Reserved.
AAF American Air Filter in Thailand