Frames and Housings

Housing & Frame ต้องใช้งานเกี่ยวเนื่องกัน นำมาติดตั้งร่วมกับแผ่นกรองอากาศเพื่อให้สามารถยึดแผ่นกรองอากาศให้อยู่ติดกับโครงสร้าง และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ