Filter installation leak test service by 3rd party

Clean room performance testing ในบางอุตสาหกรรม ยกตัวอย่างเช่น โรงงานยา โรงพยาบาลหรือ โรงงานอิเล็กทรอนิกส์  มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการก่อนที่จะเปิดใช้คลีนรูม ซึ่งการทดสอบ Filter installation leak test  ก็เป็นหนึ่งในการทดสอบที่มีความจำเป็นและต้องดำเนินการโดยบริษัทที่มีความชำนาญและมีใบอนุญาตในการทำงาน บริษัท AAF จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานและจ้างบริษัทดังกล่าวมาทำการทดสอบฟิลเตอร์หลังการติดตั้งให้ลูกค้า เพื่อให้การใช้งานของห้องคลีนรูมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

  •         
  •  
  •